TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
1,836,160
ราคากลาง:
1,834,600
อีเมล์แอดเดรส:
e-bidding@mof.go.th , mofdatacenter@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0-2126-5800 ต่อ 2137
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ฉบับแรก 21 ก.พ. 2562 -