TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
62057374197
งบประมาณ:
2,700,000.00
ราคากลาง:
2,551,950.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 24 พ.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 ก.ค. 2562