TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
106,910.00
ราคากลาง:
-
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ก.ย. 2561