ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
62117203778
งบประมาณ:
8,312,000.00
ราคากลาง:
8,312,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor_computer63@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3306 , 3312
หมายเลขโทรสาร:
02-276-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
ส่ง ประธานคณะกรรมการรจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 9 ธ.ค. 2562
2 ประกาศเชิญชวน 17 ธ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 ม.ค. 2563

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ฉบับที่ 1 9 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562

article