ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63097708078
งบประมาณ:
10,245,000.00
ราคากลาง:
10,225,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-network-ma@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3644
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 6 ต.ค. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 15 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 พ.ย. 2563

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 6 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563

article