จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63017017061
งบประมาณ:
46,366,400.00
ราคากลาง:
46,366,400.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 2 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 ม.ค. 2563

article