TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
62067422651
งบประมาณ:
7,938,700.00
ราคากลาง:
7,938,700.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 3 ก.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 ส.ค. 2562