โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง
เลขที่โครงการ:
งบประมาณ:
3,386,880.-
ราคากลาง:
3,386,880.-
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 14 ก.พ. 2563

article