จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63097448573
งบประมาณ:
157,780,000.00
ราคากลาง:
157,560,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 28 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 ต.ค. 2563

article