โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
65017014836
งบประมาณ:
63,764,000.00
ราคากลาง:
63,759,459.60
อีเมล์แอดเดรส:
tor-network65@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3642,3614
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 26 ม.ค. 2565
2 ประกาศเชิญชวน 7 ก.พ. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 มี.ค. 2565

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ฉบับแรก 65017014836_25650106162852_2.zip 6 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2565
2 65017014836_25650126144254_2 26 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565

article