โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี
เลขที่โครงการ:
63107302600
งบประมาณ:
40,000,000.00
ราคากลาง:
39,603,667.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-computer64@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3646 และ 3306
หมายเลขโทรสาร:
02 273 9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี ศูนย์เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 4 พ.ย. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 4 ธ.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19 ม.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 4 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
2 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ภาคผนวก 01 4 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
3 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ภาคผนวก ต่อ 4 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
4 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ภาคผนวก ต่อ 4 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
5 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ภาคผนวก 04 4 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563

article