TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
-
ราคากลาง:
115,916,666.67
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียดราคากลาง 26 ต.ค. 2561