จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) และจัดทำร่างข้อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
เลขที่โครงการ:
63097626230
งบประมาณ:
7,322,700.00
ราคากลาง:
7,314,780.00
อีเมล์แอดเดรส:
www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 27 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 ต.ค. 2563

article