TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
-
ราคากลาง:
1,363,893.33
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-