ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63117101974
งบประมาณ:
8,216,000.00
ราคากลาง:
8,185,333.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor_ma_computer64@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3618 ต่อ 3646
หมายเลขโทรสาร:
02-276-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 10 พ.ย. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 2 ธ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 ม.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 10 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563

article