TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
15,000,000
ราคากลาง:
15,000,000
อีเมล์แอดเดรส:
tor-pabx@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-298-6456 ต่อ 3612
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ฉบับแรก 22 ก.พ. 2562 -
2 ฉบับแก้ไข 22 ก.พ. 2562 -