TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
13,600,000
ราคากลาง:
12,943,124.32
อีเมล์แอดเดรส:
Mof_Purchase@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0-2126-5800 ต่อ 2165,2111
หมายเลขโทรสาร:
0-2273-9776
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 21 ก.พ. 2562 -
2 ประกาศราคากลาง 21 ก.พ. 2562 -