ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64057390893
งบประมาณ:
42,082,000.00
ราคากลาง:
33,758,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-mofwifi@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3617,3612
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 10 มิ.ย. 2564
2 ประกาศเชิญชวน 28 มิ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 ก.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 10 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564
2 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 18 มิ.ย. 2564 23 มิ.ย. 2564

article