ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63107341148
งบประมาณ:
8,307,000.00
ราคากลาง:
8,783,333.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-madc-pt@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3313
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 2 พ.ย. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 10 พ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค. 2563

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 2 พ.ย. 2563 5 พ.ย. 2563

article