ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
2,955,875
ราคากลาง:
2,955,875
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
02-298-6456 ต่อ 3612 , 3313
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ฉบับแรก 22 ก.พ. 2562 -
2 ฉบับที่สอง 22 ก.พ. 2562 -

article