TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
-
ราคากลาง:
708,333.30
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-