ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64027007654
งบประมาณ:
37,230,650.00
ราคากลาง:
37,230,650.00
อีเมล์แอดเดรส:
chayapon.v@vayupak.net
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 29 มี.ค. 2564
2 ประกาศราคากลาง 29 มี.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 29 มี.ค. 2564 -

article