ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63127392182
งบประมาณ:
42,082,000.00
ราคากลาง:
42,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-mofwifi@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3617 ต่อ 3612
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ศูนย์เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 23 ธ.ค. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 5 ม.ค. 2564
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 10 ก.พ. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 23 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563

article