ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64017205033
งบประมาณ:
42,711,800.00
ราคากลาง:
42,600,700.00
อีเมล์แอดเดรส:
exchange@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
๐๒-๑๒๖๕๙๐๐ ต่อ ๓๖๑๐, ๓๓๐๕, ๓๕๑๓ ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลางสำหรับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) ศูนย์เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 15 ม.ค. 2564
2 ประกาศเชิญชวน 26 ม.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 มี.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน 15 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564

article