TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047296004)
เลขที่โครงการ:
63047296004
งบประมาณ:
4,100,000.00
ราคากลาง:
4,100,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 15 เม.ย. 2563
2 ประกาศเชิญชวน 15 เม.ย. 2563
3 สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น 15 เม.ย. 2563