ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63107151020
งบประมาณ:
2,492,650.00
ราคากลาง:
2,487,750.00
อีเมล์แอดเดรส:
www.mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๓๓๐๖,๓๓๐๙
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 15 ต.ค. 2563
2 ประกาศราคากลาง 15 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 พ.ย. 2563

article