จ้างเหมาพาหนะเดินทางเพื่อ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63017209251
งบประมาณ:
56,000.00
ราคากลาง:
56,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21 ม.ค. 2563

article