ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63107233819
งบประมาณ:
1,107,000.00
ราคากลาง:
1,485,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๒๑๔๗
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 22 ต.ค. 2563
2 ประกาศราคากลาง 22 ต.ค. 2563
3 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค. 2563

article