โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64027007654
งบประมาณ:
37,230,650.00
ราคากลาง:
37,230,650.00
อีเมล์แอดเดรส:
chayapon.v@vayupak.net
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๒๑๕๒
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 3 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พ.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 3 ก.พ. 2564 8 ก.พ. 2564

article