ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64047353548
งบประมาณ:
9,500,000.00
ราคากลาง:
9,390,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
ktnuvo@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์:
02-273-0958,084-6414174
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 6 พ.ค. 2564
2 เอกสารยกเลิกประกาศเชิญชวน 18 พ.ค. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 6 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564

article