จ้างซ่อมโถปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66027038942
งบประมาณ:
3,745.00
ราคากลาง:
3,745.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 ก.พ. 2566

article