โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
65017014836
งบประมาณ:
63,764,000.00
ราคากลาง:
63,759,459.60
อีเมล์แอดเดรส:
tor-network65@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2126 5900 ต่อ 3612 ,3614
หมายเลขโทรสาร:
0 2273 9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 6 ม.ค. 2565

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 6 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2565

article