โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
62127199909
งบประมาณ:
92,732,800.00
ราคากลาง:
92,732,800.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 15 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 ม.ค. 2563
3 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ม.ค. 2563

article