TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63047560887
งบประมาณ:
2,850,000.00
ราคากลาง:
2,839,990.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๒๒๕๖,๒๑๑๗
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 29 เม.ย. 2563
2 ประกาศราคากลาง 29 เม.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 พ.ค. 2563