ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
62127232215
งบประมาณ:
8,299,960.00
ราคากลาง:
8,200,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-network-ma@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 99 ต่อ 3644
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 25 ธ.ค. 2562

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 25 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563

article