จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64097285085
งบประมาณ:
140,300,000.00
ราคากลาง:
140,300,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 17 ก.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2564

article