ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
67069089423
งบประมาณ:
5,000,000.00
ราคากลาง:
5,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-website67@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3308, 3315, 3312
หมายเลขโทรสาร:
02 273 9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 10 มิ.ย. 2567
2 ประกาศเชิญชวน 18 มิ.ย. 2567
3 เอกสารประกวดราคา 18 มิ.ย. 2567
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 2 ก.ค. 2567

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 10 มิ.ย. 2567 13 มิ.ย. 2567

article