ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหาร Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
62127117764
งบประมาณ:
2,000,000.00
ราคากลาง:
2,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๓๓๐๖,๓๓๑๓,๓๓๐๙
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 13 ธ.ค. 2562
2 ราคากลาง 13 ธ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 ธ.ค. 2562

article