ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ** (ยกเลิกประกาศ)**
เลขที่โครงการ:
64117242711
งบประมาณ:
33,656,000.00
ราคากลาง:
33,656,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
gfelearning@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2126 5900 ต่อ 3312, 3303
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ราคากลาง 15 พ.ย. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 15 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564

article