ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64127382699
งบประมาณ:
33,656,000.00
ราคากลาง:
33,656,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
gfelearning@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2126 5900 ต่อ 3312, 3303
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 23 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเชิญชวน 14 ม.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 23 ก.พ. 2565

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 64127382699_25641223141534_2 23 ธ.ค. 2564 28 ธ.ค. 2564

article