การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
63097748582
งบประมาณ:
6,912,000.00
ราคากลาง:
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 6 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ต.ค. 2563

article