ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
64107054329
งบประมาณ:
7,250,000.00
ราคากลาง:
7,250,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
madcpth65@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
021265900 ต่อ 3306,3646
หมายเลขโทรสาร:
022739790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลางโครงการจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 11 ต.ค. 2564
2 ประกาศเชิญชวน 18 ต.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18 พ.ย. 2564

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 11 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564

article