ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
63107071716
งบประมาณ:
1,750,000.00
ราคากลาง:
1,750,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 9 ต.ค. 2563
2 ประกาศราคากลาง 9 ต.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30 ต.ค. 2563

article