ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหาร Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
62107289911
งบประมาณ:
2,500,000.00
ราคากลาง:
2,500,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
0-2126-5800 ต่อ 3306 , 3313 , 3309
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 30 ต.ค. 2562
2 ประกาศราคากลาง 30 ต.ค. 2562
3 ประกาศยกเลิก 2 ธ.ค. 2562

article