ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) และสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
เลขที่โครงการ:
63107251372
งบประมาณ:
2,279,500.00
ราคากลาง:
2,279,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
๐-๒๑๒๖-๕๘๐๐ ต่อ ๒๑๕๒
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศเชิญชวน 21 ต.ค. 2563
2 ประกาศราคากลาง 21 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 พ.ย. 2563

article