จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,160,000.00 2,160,000.00 รายละเอียด
2 14 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 707,000.00 707,000.00 รายละเอียด
3 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,972.00 202,972.00 รายละเอียด
4 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจัดจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,030.00 459,030.00 รายละเอียด
5 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,460,000.00 2,460,000.00 รายละเอียด
6 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,460,000.00 2,460,000.00 รายละเอียด
7 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,797,220.00 6,797,220.00 รายละเอียด
8 7 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
9 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 984,000.00 984,000.00 รายละเอียด
10 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416,654.00 416,654.00 รายละเอียด