จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 27 พ.ย. 2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,500,400.00 72,500,400.00 รายละเอียด
2 27 พ.ย. 2562 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,800,000.00 7,800,000.00 รายละเอียด
3 26 พ.ย. 2562 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,000,000.00 153,000,000.00 รายละเอียด
4 11 พ.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,850,000.00 1,750,000.00 รายละเอียด
5 25 ก.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 4,551,300.00 รายละเอียด
6 30 ก.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,289,165.00 5,226,950.00 รายละเอียด
7 30 ก.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,289,165.00 5,226,950.00 รายละเอียด