จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 20 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,152,000.00 67,800,000.00 รายละเอียด
2 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,300,000.00 140,300,000.00 รายละเอียด
3 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,539,700.00 126,060,000.00 รายละเอียด
4 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,632,000.00 7,550,000.00 รายละเอียด
5 16 ก.ย. 2564 คัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 7,797,055.00 7,791,055.00 รายละเอียด
6 14 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงระบบเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 รายละเอียด
7 6 ก.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,050,000.00 2,040,000.00 รายละเอียด
8 27 ส.ค. 2564 คัดเลือก จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 2,500,000.00 2,500,000.00 รายละเอียด
9 26 ส.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 รายละเอียด
10 24 ส.ค. 2564 คัดเลือก ซื้อสำหรับการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีคัดเลือก 1,200,000.00 1,116,000.00 รายละเอียด