จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 17 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,632,000.00 7,550,000.00 รายละเอียด
2 16 ก.ย. 2564 คัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 7,797,055.00 7,791,055.00 รายละเอียด
3 14 ก.ย. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงระบบเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 รายละเอียด
4 6 ก.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,050,000.00 2,040,000.00 รายละเอียด
5 27 ส.ค. 2564 คัดเลือก จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 2,500,000.00 2,500,000.00 รายละเอียด
6 26 ส.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 รายละเอียด
7 24 ส.ค. 2564 คัดเลือก ซื้อสำหรับการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีคัดเลือก 1,200,000.00 1,116,000.00 รายละเอียด
8 20 ส.ค. 2564 คัดเลือก จ้างการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีคัดเลือก 709,400.00 709,400.00 รายละเอียด
9 2 ส.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนต่อภารกิจกระทรวงการคลัง และการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 481,500.00 รายละเอียด
10 29 ก.ค. 2564 คัดเลือก ซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000.00 9,390,500.00 รายละเอียด