จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 20 ส.ค. 2564 คัดเลือก จ้างการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีคัดเลือก 709,400.00 709,400.00 รายละเอียด
2 2 ส.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนต่อภารกิจกระทรวงการคลัง และการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 481,500.00 รายละเอียด
3 29 ก.ค. 2564 คัดเลือก ซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000.00 9,390,500.00 รายละเอียด
4 10 มิ.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,082,000.00 33,758,500.00 รายละเอียด
5 18 พ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 139,067,000.00 139,041,000.00 รายละเอียด
6 3 ก.พ. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,230,650.00 37,230,650.00 รายละเอียด
7 6 พ.ค. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,500,000.00 9,390,500.00 รายละเอียด
8 7 เม.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,082,000.00 33,758,500.00 รายละเอียด
9 7 เม.ย. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,107,000.00 1,107,000.00 รายละเอียด
10 29 มี.ค. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,230,650.00 37,230,650.00 รายละเอียด