จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 12 มี.ค. 2564 คัดเลือก เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 4,590,000.00 4,590,000.00 รายละเอียด
2 15 ม.ค. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,711,800.00 42,600,700.00 รายละเอียด
3 23 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,082,000.00 42,000,000.00 รายละเอียด
4 26 ม.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,693,305.00 1,505,160.00 รายละเอียด
5 25 ธ.ค. 2563 คัดเลือก ซื้อการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีคัดเลือก 995,000.00 961,800.00 รายละเอียด
6 24 ธ.ค. 2563 คัดเลือก ซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดเก็บภาษีในช่วงรณรงค์การยื่นแบบภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 1,500,000.- 1,400,000.- รายละเอียด
7 15 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,082,000.00 42,000,000.00 รายละเอียด
8 4 พ.ย. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี 40,000,000.00 39,603,667.00 รายละเอียด
9 10 พ.ย. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,216,000.00 8,185,333.00 รายละเอียด
10 6 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,245,000.00 10,225,000.00 รายละเอียด